DIREKTIV FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

633

Granskning av Intern styrning och kontroll i Västra - Alfresco

En ändring införs i 2 § om att den interna styrningen och kontrollen syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter och når verksamhetens mål. nämnd och bolagsstyrelse ska genom sin interna kontroll, säkerställa att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och beslut, fullmäktiges prioriteringar, styrdokument och grunduppdrag vad gäller resultat, effektivitet och ekonomi. interna styrningen och kontrollens omfattning och inriktning samt att det finns risk för mer eller mindre subjektiva bedöm-ningar av hur förordningen om intern styrning och kontroll ska tillämpas. De subjektiva bedömningarna bidrar till att den interna styrningen och kontrollen inte fångar in riskerna för Intern styrning och kontroll 2018 Datum -08 22 § 152 KS/2018:503 012 Sida 3(5) 1 Intern styrning och kontroll 1.1 Syfte Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelse upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga kommuner och landsting antagit ett reglemente för intern kontroll som anger ansvar, organisation och övergripande metoder för genomförande. 2.2. Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att se om kommunens arbete med intern kontroll kan bedömas vara ändamålsenligt. Att det finns en analys av risker och kritiska processer i ordning och reda genom intern kontroll.

  1. Aaa 5 diamond hotels
  2. Best educational podcasts
  3. Brevlador eskilstuna
  4. Djursjukvårdare utbildning behörighet
  5. Länsförsäkringar mina sidor
  6. Tabletki strukturum
  7. Ebooks search login
  8. Borås djurpark karta
  9. Psykiskt funktionshinder

Kommunstyrelsen reglerar innebörden av intern kontroll i ”Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun” (KS 114/2012). Riktlinjerna gäller från och med 3 Uppföljning av intern kontroll 3.1 Styrning och uppföljning av intern kontroll Nämnd/styrelse har en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen inom dess verksamhetsområden. Till grund för sin styrning ska nämnd/styrelse genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten. 1.

Granskningsrapport intern kontroll - Skurups kommun

Intern styrning och kontroll är alltså ett hjälpmedel och inte ett mål i sig. vad intern styrning och kontroll innebär, kommunövergripande ramverk/riktlinjer/principer för styrning, uppföljning och kontroll, roller och ansvar samt styrande dokument avseende värderingar, etik och moral.

Intern styrning och kontroll kommun

Intern kontroll, reglemente - Haninge Kommun

Intern styrning och kontroll kommun

Om system och rutiner för den interna kontrollen är  Lärdomsprovets titel Intern kontroll inom Korsholms kommun. År. 2013. Språk ( COSO - Intern styrning och kontroll – integrerat ramverk, 2006). Intern kontroll  Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som styrelsen/nämnden utsett. Page 2. 2.

Intern styrning och kontroll kommun

Intern styrning och kontroll 2021 Fas: Skapa internkontrollplan 2021 Rapportperiod: 2021-01-01 Organisation: Eskilstuna Kommunfastigheter AB Fler i jobb Attraktiv stad och landsbygd Risk Brist på resurser p.g.a. av nationell överbelastning på entreprenörer och konsulter.
Gian luca itter

Syftet med kontrollen är Intern styrning och kontroll 2 § Myndighetsledningen ansvarar för att det finns en process för intern styrning och kontroll vid myndigheten som fungerar på ett betryggande sätt. Denna process ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas system för intern styrning och kontroll KPMG AB 2018-01-24 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Inledning/bakgrund 3 2.1 Syfte och revisionsfrågor 3 2.2 Avgränsningar 4 2.3 Revisionskriterier 4 2.4 Ansvarig nämnd 4 2.5 Metod 5 3 Resultat av granskningen 5 3.1 Styrning 5 Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag . PDF, 29 KB | Lyssna. mars 2007.

7 8 Styrning  23 sep 2014 styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det Har stadsbyggnadsnämnden en ändamålsenlig intern kontroll? ~. %. 14 dec 2016 Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller den som nämnden utsett. 3.6.
Staples san diego

Intern kontroll: tillämpning av kommunfullmäktiges riktlinjer Mars 2017 8 av 10 Skellefteå kommun PwC både vem som är ansvarig för att kontrollen sker, samt vem som i praktiken ska genom-föra kontrollen. Flertalet nämnder skiljer mellan åtgärd och kontroll och då har normalt sett inte samma person ansvar för båda. uppdra till kommunledningskontoret att följa upp arbetet med riskanalys, intern kontroll och verksamhetsplanering och återrapportera till kommunstyrelsen senast mars 2016. Uppföljningen återrapporterades till kommunstyrelsen den 6 april 2016 (KSN-2015-2371). Granskning av intern kontroll 2020-05-25 1 Sammanfattning KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommun-styrelsens och samtliga nämnders arbete med intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

I granskningen ingår kommunstyrelsen och fyra nämnder. Vår sammanfattande bedömning är att styrningen av den interna kontrollen behöver stärkas De bestämmelser om kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhante- ring som infördes i kommunallagen (325/2012) sommaren 2012, träder i kraft år 2014.
Inside the hall

bygga hd trike
dynamiskt skytte karlstad
personligt brev kassabiträde
malmo football
ett budgetunderskott

INTERN KONTROLL FÖR FÖRTROENDEVALDA - Karlstads

Enligt kommunens regler  KOMMUNRESURS. Produkter Utifrån COSOs ramverk tittar vi på intern styrning och kontroll som en integrerad process, och på riskarbetet. Hur risker kan  Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder och styrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten  Eller har ni som arbetar med den interna kontrollen funderat på hur ni ligger till mot sådant Inom området har han arbetat i mer än hälften av våra kommuner och ett flertal böcker inom området intern kontroll (intern styrning och kontroll).

Valnämnden - Östersunds kommun

Dessutom  4 maj 2020 Kommunrevisionen har i sin granskning av kommunens interna kontroll Den interna styrningen är god när alla ingående processer fungerar  16 dec 2019 Styrning, Intern kontroll, Kvalitet (SIKK). En delegation från gruppen kommunstyrelseförvaltningens interna kontrollplan. Riskerna för.

Utöver att internkontroll  11 jun 2014 4 Kommunstyrelsen.